VESILAITOS

ALLE 100 AVL JÄRJESTELMÄT

YLI 100 AVL PUHDISTAMOT

SANEERAUKSET

VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Lataa vertailulaskuri Exceliin

Tästä saat ladattua Excel-tiedostona siirtoviemäriratkaisun ja aluejärjestelmäratkaisun vertailulaskurin avl 20 - 300 kohteisiin.

Ohjeelliset tiedot on koottu haastattelemalla maanrakentajia, vesilaitosasintuntijoita, putki- ja pumppaamovalmistajia sekä suunnittelijoita. Paikalliset olosuhteet voivat kuitenkin poiketa ohjeellisista tiedoista niin, että aina laskuria käytettäessä kannattaa kaikki syöttöarvot  tarkistaa.

 

Goodwell InfraDev Oy on järjestelmätoimittaja, jonka tuotteiden ja palveluiden avulla saadaan ratkaistuksi kaikki jätevesikysymykset yhdestä kiinteistöstä aina satoihin kiinteistöihin saakka.

Kaikissa Goodwell InfraDev Oy:n puhdistamoratkaisuissa yhdistyvät seuraavat seikat:

 • vahva betonirunko, joka kestää kaikissa maaperäolosuhteissa

 • laajennettavuus, mikäli uusi liittyjiä tulee mukaan

 • liitettävyys osaksi suurempaa järjestelmää

 • kaukovalvottavuus (ja pian myös kauko-ohjattavuus)

Pienet kiinteistökeskittymät, 5-20 kiinteistöä, kannattaa liittää yhteen ja rakentaa puhdistamo, joka myöhemmin on mahdollista edullisesti liittää osaksi esim. kunnallista viemäriverkkoa, mikäli tilaisuus siihen aukeaa.  Pitkää siirtoviemäriä ei yksin näin pienien jätevesimäärien vuoksi kannat rakentaa.

Alle 100 avl puhdistamohanke on yksinkertainen, koska siinä ei vielä tarvita ympäristölupaa.

Alle 100 avl puhdistamo rakennetaan betonista 3 m3 tai 5 m3 säiliöistä, joita puhdistamoon tulee 2-5 kpl puhdistamon koosta riippuen.  Puhdistamo toimii biologis-kemiallisella panospuhdistamoperiaatteella.

Kun liittyjien määrä jätevesijärjestelmään kasvaa, on puhdistamon kapasiteettia yksinkertaista kasvattaa jälkeenpäin.

Puhdistamo varustetaan automaattisella kaukovalvontajärjestelmällä, joka varustetaan aina happi ja pH-mittauksella sekä pumppujen käynti- sekä tulvimishälytyksillä.  Järjestelmään voi liittää erilaisia muitakin antureita ja hälytyksiä tilanteesta riippuen.  Valvontatietoa raportoidaan verkkosivun kautta.  Hälytykset tulevat suoraan huolto tai muun määritellyn henkilön matkapuhelimeen.

Aluejärjestelmän liittäminen osaksi suurempaa jätevesijärjestelmää on yksinkertaista, koska puhdistamon betoninen tulosäilö on helppo muuttaa jätevedenpumppaamoksi ja ohjata jätevedet paineviemärin kautta esim. kunnalliseen verkkoon.    Lisäetuna puhdistamon muut säiliöt voidaan muuttaa tasausaltaaksi, johon aluejärjestelmän jätevedet voidaan johtaa noin yhden vuorokauden ajan, mikäli verkoston muissa osissa on ongelmia.  Tällä vähennetään tarvetta rikkoutuneen kohdan ohijuoksutukseen.  Näin säästetään rikkoutuneen kohdan ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.

Referenssit

Kosken kartanon yhteispuhdistamo Perniössä

Goodwell rakensi kartanolle ja tilan rakennuksille yhteisen jätevesijärjestelmän 2008.

 • KATSO MUUT REFERENSSIT:

  Kyläpuhdistamo Tenholaan

  V. 2008 rakennettiin suurelle maitotilalle, koululle ja yhdeksälle talolle yhteisen jätevesijärjestelmän. Järjestelmä toteutettiin Goodwellin AG-M jätevedenpuhdistamolla, johon 10 pumppaamoa toimittaa jätevettä taloista.

  Lomakylä Inarissa

  Uuden lomakylän jätevesiratkaisu toteutettiin v. 2008 yhteisellä AG-M puhdistamolla sekä siihen jätevettä siirtävällä pumppaamolla.

  Lemun kylän ja Kosken kylän puhdistamot Perniössä

   v. 2008 rakennettiin kahteen kylään Perniössä AG-M puhdistamot ja pumppaamot. Lemun kylässä järjestelmään kuuluu 7 ja Kosken kylässä 10 kiinteistöä.

  Taloryhmän yhteispuhdistamo Sipoossa

  Goodwell rakensi neljälle talolle yhteisen jätevedenpuhdistamon Sipooseen v. 2007. Järjestelmään kuuluu AG-2P jätevedenpuhdistamo ja 2 jätevedenpumppaamoa. Järjestelmän rakentamisessa hyödynnettiin paljon vanhoja viemärilinjoja joten maanrakennustyöt jäivät suhteellisen vähäisiksi.

  Vesiosuuskunnan yhteispuhdistamo Ylönkylään

  Goodwell rakensi yhteispuhdistamon 8 kiinteistölle v. 2009

  Kultakaivoksen yhteispuhdistamo Ilomantsiin

  Goodwell rakensi kaivosyhtiölle AG-M50 jätevedenpuhdistamon v. 2010. Kohde varustettiin Goodwell-kaukovalvontajärjestelmällä.

  Koulun ja päiväkodin yhteispuhdistamo Loimaan kunnalle

  AG-M65 puhdistamo valmistui 2011.

  Hultan kylän yhteispuhdistamo Tammisaareen

  Goodwell rakensi kylän AG-M100 yhteispuhdistamon v. 2010. Kohde varustettiin Goodwell-kaukovalvontajärjestelmällä.

Yli 100 avl:n jätevesijärjestelmät vaativat aina ympäristöluvan, jossa määritellään jäteveden puhdistusvaatimukset sekä muut huomioon otettavat seikat.  Nämä vaatimukset määrittelevät samalla puhdistamon ominaisuudet.

Mikäli ympäristöluvan puhdistusvaatimukset noudattavat karkeasti haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen tiukempia vaatimuksia (BOD 90 %, fosfori 85 %, kokonaistyppi 40 %), voidaan avl 100 - 300 kohde rakentaa edullisesti 1-3 linjaiseksi, rakentamalla se avl 100 kapasiteettisista puhdistamolinjoista.   Tällä tavoin puhdistamo on myös mahdollista vähitellen laajentaa, mikäli uusia liittyjiä tulee myöhemmin mukaan.

Mikäli ympäristöluvan puhdistusvaatimukset ovat tiukemmat tai puhdistamo kapasiteettivaatimus ylittää avl 300, on paikalla rakennettu laitospuhdistamo järkevin ratkaisu.  Puhdistamo suunnitellaan erikseen paikan ja lupavaatimukset täyttäväksi kokonaisuudeksi.  Tällöin päävaihtoehdot ovat perinteinen rinnakkaissaostuslaitos tai bioroottorilaitos.  Tällöinkin kannattaa huomioida puhdistamon ohjattavuus, valvottavuus ja mahdollinen liitettävyys myöhemmin osaksi suurempaa jätevesijärjestelmää.

Referenssit

Yhteispuhdistamo Sonkajärvelle

Goodwell rakensi Sonkajärven Jyrkän kylään avl 400 rinnakkaissaostuslaitoksen 2009.  Puhdistamon toimintaa valvotaan Goodwell-kaukovalvontajärjestelmällä.

 • KATSO MUUT REFERENSSIT:

  Hoitokodin puhdistamo Hajalaan

  Hoitokodin ja lähikiinteistöjen yhteispuhdistamo rakennettiin 2009.  Kohde varustettiin Goodwell-kaukovalvontajärjestelmällä.

Veikkolan vanha jätevesipuhdistamo saneerattu tasausaltaaksi.

Yhteispuhdistamoiden saneeraukset

Suunniteltaessa miten kunnallista viemäriverkkoa laajennetaan, kannattaa tutkia missä kunnossa vanhat alueelliset puhdistamot ovat.  Tärkeintä niissä on selvittää, missä kunnossa puhdistamoiden allassäiliöt ovat.

Jos säiliöt ovat kunnossa ja materiaaliltaan esim. betonia tai terästä, ne voidaan saneerata uudeksi hyvin toimivaksi puhdistamoksi tai muuttaa jäteveden tasausaltaaksi.

Tällä voidaan säästää huomattavasti kustannuksia kun pitkää siirtoviemäriä ei tarvitse rakentaa pienien jätevesimäärien siirtämiseksi.

Vanhan puhdistamon tekniikasta riippuen puhdistamo voidaan saneerata biologis-kemialliseksi puhdistamoksi tai bioroottorilaitokseksi.

Tärkeää on vanhan puhdistamon saneerauksessa hyvä ja asiantunteva suunnittelu.

Referenssit

Volsin jätevedenpuhdistamon saneeraus Kirkkonummella 2011

 

Sieppijärven puhdistamon saneeraus 2014

 

Siikaniemen kurssikeskuksen puhdistamon saneeraus 2015

 

MUUT REFERENSSIT:Hatunkylän jätevedenpuhdistamon saneeraus Lieksassa 2010 Hoivakoti Keiteleellä, puhdistamon saneeraus 2008 Veikkolan vanhan jätevedenpuhdistamon saneeraus tasausaltaaksi Kirkkonummella 2011

Valvontajärjestelmät

Goodwell InfraDev Oy:n jätevedenpuhdistamoiden valvontajärjestelmä mahdollistaa miehittämättömien puhdistuslaitosten biologisen prosessin jatkuvan, tosiaikaisen valvonnan.  Valvontajärjestelmässä on olennaista se, että puhdistamon yhteydessä oleva laitteisto kerää antureista tulevan mittaustiedon ja lähettää sen sovitulla tiheydellä langattomasti laskentakeskukseen, jossa mittaustiedot analysoidaan ja raportoidaan.  Jatkuvasti päivittyvä raportti on avattavissa verkon kautta.  Nopeat hälytykset ohjataan suoraan huoltohenkilön matkapuhelimeen.

Valvontajärjestelmään voi yhdistää erilaisia antureita ja hälytyksiä.  Goodwell InfraDev yhteispuhdistamot varustetaan vakiona happi- ja pH- ja lämpötilamittauksella, virtausmittauksella sekä erilaisilla hälytyksillä.