FÖRETAGET  |  KONTAKTUPPGIFTER

suomi  |  svenska

VATTENVERK

SYSTEM MED LÄGRE
KAPACITET ÄN 100 PE

RENINGSVERK MED HÖGRE
KAPACITET ÄN 100 PE

SANERINGAR

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Ladda ned en jämförelseräknare i Excel.

Här kan du ladda ned en räknare som Excel-fil. Med den kan du göra en kostnadsjämförelse mellan ett transportavlopp och ett gemensamt system i fråga om objekt med en kapacitet på 20–300 PE.

De riktgivande uppgifterna har sammanställts genom intervjuer med markbyggare, vattenverksexperter, rör- och pumpverkstillverkare samt planerare. De lokala förhållandena kan dock avvika från de riktgivande uppgifterna, och det lönar sig således alltid att kontrollera alla inmatade värden i räknaren.

 

Goodwell InfraDev Oy är en systemleverantör som med sina produkter och tjänster har en lösning på alla avloppsfrågor, om det så gäller en enskild fastighet eller hundratals fastigheter.

Alla Goodwell InfraDev Oy:s reningsverk har följande gemensamma nämnare:

 • en solid betongstomme, som håller i alla markförhållanden

 • möjlighet till utbyggnad, om nya fastigheter ansluts till reningsverket

 • möjlighet att ansluta reningsverket till ett större system

 • fjärrövervakning (och inom kort även fjärrstyrning)

Redan för en mindre grupp om 5–20 fastigheter lönar det sig att bygga ett gemensamt reningsverk, som senare förmånligt kan anslutas till exempelvis det kommunala avloppsnätet, om denna möjlighet öppnar sig. Däremot lönar det sig inte att bygga ett långt transportavlopp för enbart så små mängder avloppsvatten.

Reningsverk på mindre än 100 pe är enkla byggprojekt, eftersom de inte kräver något miljötillstånd.

Dessa mindre reningsverk består av 2–5 betongtankar på 3 m3 eller 5 m3 beroende på reningsverkets storlek. Reningsverket fungerar enligt den biologisk-kemiska satsprincipen.

I takt med att allt fler fastigheter ansluts till avloppssystemet är det enkelt att öka reningsverkets kapacitet i efterskott.

Reningsverket utrustas med ett automatiskt fjärrövervakningssystem, som alltid inkluderar syre- och pH-mätning samt pumpfunktions- och översvämningslarm. Efter behov kan också andra givare och larm kopplas till systemet. All övervakningsdata rapporteras via en webbsida. Larmen förmedlas direkt till en mobiltelefon, antingen till fastighetsskötaren eller till någon annan serviceansvarig.

Det är lätt att ansluta ett gemensamt system till ett större avloppssystem, eftersom betongtanken för inflödet till reningsverket enkelt kan byggas om till en avloppspumpstation och avloppsvattnet ledas via ett tryckavlopp t.ex. till det kommunala nätet. Dessutom kan reningsverkets övriga tankar byggas om till en utjämningsbassäng, till vilken avloppsvattnet från det gemensamma systemet kan ledas under ungefär ett dygn, om det uppstår problem i de övriga delarna av nätet. På så sätt reduceras behovet att leda avloppsvattnet förbi ett skadat ställe och därmed också den miljöbelastning som detta orsakar.

Referenser

​Det gemensamma reningsverket på Koskis gård i Bjärnå

Goodwell byggde ett gemensamt avloppssystem för herrgården och de andra byggnaderna på gården år 2008.

 • ÖVRIGA REFERENSER:

  Byreningsverk i Tenala

  År 2008 byggdes ett gemensamt avloppssystem för en stor mjölkgård, en skola och nio hus; 10 pumpverk levererar avloppsvatten från husen till Goodwells AG-M-avloppsreningsverk.

  Semesterby i Enare

  År 2008 anlades ett avloppssystem för en ny semesterby. Det byggde på ett gemensamt AG-M-reningsverk och ett pumpverk som levererade avloppsvatten till reningsverket.

  Reningsverk i byarna Lemu och Koski i Bjärnå

   År 2008 byggdes AG-M-reningsverk och pumpverk i två byar i Bjärnå. I byn Lemu omfattar systemet 7 fastigheter och i byn Koski 10 fastigheter.

  Gemensamt reningsverk för en husgrupp i Sibbo

  År 2007 byggde Goodwell ett gemensamt avloppsreningsverk för fyra hus i Sibbo. Till systemet hör ett AG-2P-avloppsreningsverk och två pumpverk. När systemet byggdes kunde man till stor del utnyttja gamla avloppsledningssystem, varför byggprojektet krävde relativt lite schaktning.

  Gemensamt reningsverk för vattenandelslag i Ylönkylä

  Goodwell byggde ett gemensamt reningsverk för 8 fastigheter år 2009.

  Gemensamt reningsverk för guldgruva i Ilomants

  Goodwell byggde ett AG-M50-avloppsreningsverk för ett gruvbolag år 2010. Objektet utrustades med Goodwells fjärrövervakningssystem.

  Gemensamt reningsverk för skola och daghem i Loimaa kommun

  Detta AG-M65-reningsverk färdigställdes år 2011.

  Gemensamt reningsverk i byn Hulta i Ekenäs

  Goodwell byggde ett gemensamt AG-M100-reningsverk i byn år 2010. Objektet utrustades med Goodwells fjärrövervakningssystem.

Avloppssystem med högre kapacitet än 100 pe kräver alltid ett miljötillstånd, som fastställer avloppsreningskraven och andra detaljer som måste beaktas och därmed också reningsverkets egenskaper.

Om reningskraven i miljötillståndet i det stora hela följer de striktare kraven för glesbygdsområden enligt avloppsvattenförordningen (BOD 90 %, fosfor 85 %, total kväve 40 %), kan man bygga ett objekt på 100–300 pe med 1–3 linjer förmånligt med hjälp av reningsverkslinjer med en kapacitet på 100 pe. På så sätt kan reningsverket också byggas ut stegvis, om nya fastigheter ansluts till systemet i ett senare skede.

Om reningskraven i miljötillståndet är ännu strängare eller om reningsverkets kapacitetskrav överstiger 300 pe, är en reningsanläggning som byggs på plats den smartaste lösningen. Reningsverket planeras separat som en helhet som uppfyller tillståndskraven och lämpar sig för förhållandena på platsen. De huvudsakliga alternativen är i så fall ett traditionellt reningsverk med parallell sedimentering eller ett reningsverk med biorotor. Också i detta fall bör man fästa uppmärksamhet vid möjligheterna att styra och övervaka reningsverket och efter behov ansluta det till ett större avloppssystem.

Referenser

​Gemensamt reningsverk i Sonkajärvi

Goodwell byggde ett reningsverk på 400 pe med parallell sedimentering i byn Jyrkkä i Sonkajärvi 2009. Reningsverkets funktion övervakas med hjälp av Goodwells fjärrövervakningssystem.

 • ÖVRIGA REFERENSER:

  Reningsverk för ett vårdhem i Hajala

  År 2009 byggdes ett gemensamt reningsverk för ett vårdhem och några närbelägna fastigheter. Objektet utrustades med Goodwells fjärrövervakningssystem.

Ett gammalt avloppsreningsverk i Veikkola byggdes om till en utjämningsbassäng.

Saneringar av gemensamma reningsverk

När man planerar en utbyggnad av ett kommunalt avloppsnät är det skäl att undersöka i vilket skick de gamla reningsverken i området är, framför allt reningsverkens bassänger.

Om tankarna är i skick och gjorda av till exempel betong eller stål, kan de saneras till ett nytt effektivt reningsverk eller byggas om till en utjämningsbassäng för avloppsvatten.

På så sätt kan man göra stora inbesparingar, eftersom man inte behöver bygga ett långt transportavlopp för små mängder avloppsvatten.

Beroende på det gamla reningsverkets tekniska egenskaper kan reningsverket saneras till ett biologisk-kemiskt reningsverk eller en biorotoranläggning.

Omsorgsfull och sakkunnig planering är A och O i saneringar av gamla reningsverk.

Referenser

​Saneringen av ett avloppsreningsverk i Vols i Kyrkslätt 2011

 

ÖVRIGA REFERENSER:Hatunkylä avloppsreningsverk i Lieksa
sanerades år 2010
 Reningsverket för ett vårdhem i Keitele
sanerades år 2008
 Ett gammalt avloppsreningsverk byggdes om till en utjämningsbassäng i Veikkola i Kyrkslätt år 2011

Övervakningssystem

Goodwell InfraDev Oy har ett system för kontinuerlig realtidsövervakning av den biologiska processen i obemannade avloppsreningsverk. Det väsentliga med övervakningssystemet är att utrustningen i anslutning till reningsverket samlar in mätdata från givarna och sänder denna enligt överenskommen frekvens trådlöst till en central, där all mätdata analyseras och rapporteras. Rapporterna finns på webben och uppdateras kontinuerligt. Akuta larm styrs direkt till den serviceansvariga personens mobiltelefon.

Övervakningssystemet kan utrustas med olika givare och larm. Som standardutrustning till Goodwell InfraDevs gemensamma reningsverk ingår syre-, pH- och temperaturmätning, flödesmätning och olika larm.

FÖRETAGET  |  KONTAKTUPPGIFTER