FÖRETAGET  |  KONTAKTUPPGIFTER

suomi  |  svenska

VATTENANDELSLAG

SYSTEM MED LÄGRE
KAPACITET ÄN 100 PE

RENINGSVERK MED HÖGRE
KAPACITET ÄN 100 PE

Goodwell InfraDev Oy är en systemleverantör som med sina produkter och tjänster har en lösning på alla avloppsfrågor, om det så gäller en enskild fastighet eller hundratals fastigheter.

Alla Goodwell InfraDev Oy:s reningsverk har följande gemensamma nämnare:

 • en solid betongstomme, som håller i alla markförhållanden

 • möjlighet till utbyggnad, om nya fastigheter ansluts till systemet

 • möjlighet att ansluta reningsverket till ett större system

 • fjärrövervakning (och inom kort även fjärrstyrning)

Redan för en mindre grupp om 5–20 fastigheter lönar det sig att bygga ett gemensamt reningsverk, som senare förmånligt kan anslutas till exempelvis det kommunala avloppsnätet, om denna möjlighet öppnar sig. Däremot lönar det sig inte att bygga ett långt transportavlopp för enbart så små mängder avloppsvatten.

Reningsverk med lägre kapacitet än 100 pe är enkla byggprojekt, eftersom de inte kräver något miljötillstånd.

Dessa mindre reningsverk består av 2–5 betongtankar på 3 m3 eller 5 m3 beroende på reningsverkets storlek. Reningsverket fungerar enligt den biologisk-kemiska satsprincipen.

I takt med att allt fler fastigheter ansluts till avloppssystemet är det enkelt att öka reningsverkets kapacitet i efterskott.

Reningsverket utrustas med ett automatiskt fjärrövervakningssystem, som alltid inkluderar syre- och pH-mätning samt pumpfunktions- och översvämningslarm. Efter behov kan också andra givare och larm kopplas till systemet. All övervakningsdata rapporteras via en webbsida. Larmen förmedlas direkt till en mobiltelefon, antingen till fastighetsskötaren eller till någon annan serviceansvarig.

Det är lätt att ansluta ett gemensamt system till ett större avloppssystem, eftersom betongtanken för inflödet till reningsverket enkelt kan byggas om till en avloppspumpstation och avloppsvattnet ledas via ett tryckavlopp t.ex. till det kommunala nätet. Dessutom kan reningsverkets övriga tankar byggas om till en utjämningsbassäng, till vilken avloppsvattnet från det gemensamma systemet kan ledas under ungefär ett dygn, om det uppstår problem i de övriga delarna av nätet. På så sätt minskar behovet att leda avloppsvattnet förbi det skadade stället och därmed också den miljöbelastning som detta orsakar.

Avloppssystem med högre kapacitet än 100 pe kräver alltid ett miljötillstånd som fastställer avloppsreningskraven och andra detaljer som måste beaktas och därmed också reningsverkets egenskaper.

Om reningskraven i miljötillståndet i det stora hela följer de striktare kraven för glesbygdsområden enligt avloppsvattenförordningen (BOD 90 %, fosfor 85 %, total kväve 40 %), kan man bygga ett objekt på 100–300 pe med 1–3 linjer förmånligt med hjälp av reningsverkslinjer med en kapacitet på 100 pe. På så sätt kan reningsverket också byggas ut stegvis, om nya fastigheter ansluts till systemet i ett senare skede.

Om reningskraven i miljötillståndet är ännu strängare eller om reningsverkets kapacitetskrav överstiger 300 pe, är en reningsanläggning som byggs på plats den smartaste lösningen. Reningsverket planeras separat som en helhet som uppfyller tillståndskraven och lämpar sig för förhållandena på platsen. De huvudsakliga alternativen är i så fall ett traditionellt reningsverk med parallell sedimentering eller en biorotoranläggning. Också i detta fall bör man fästa uppmärksamhet på möjligheterna att styra och övervaka reningsverket och vid behov ansluta det till ett större avloppssystem.

Reningsverket utrustas med ett automatiskt fjärrövervakningssystem, som alltid inkluderar syre- och pH-mätning samt pumpfunktions- och översvämningslarm. Efter behov kan också andra givare och larm kopplas till systemet. All övervakningsdata rapporteras via en webbsida. Larmen förmedlas direkt till en mobiltelefon, antingen till fastighetsskötaren eller till någon annan serviceansvarig.

Det är lätt att ansluta ett gemensamt system till ett större avloppssystem, eftersom betongtanken för inflödet till reningsverket enkelt kan byggas om till en avloppspumpstation och avloppsvattnet ledas via ett tryckavlopp t.ex. till det kommunala nätet. Dessutom kan reningsverkets övriga tankar byggas om till en utjämningsbassäng, till vilken avloppsvattnet från det gemensamma systemet kan ledas under ungefär ett dygn, om det uppstår problem i de övriga delarna av nätet. På så sätt minskar behovet att leda avloppsvattnet förbi det skadade stället och därmed också den miljöbelastning som detta orsakar.

Referenser

​Gemensamt reningsverk i Sonkajärvi

Goodwell byggde ett reningsverk på 400 pe med parallell sedimentering i byn Jyrkkä i Sonkajärvi 2009. Reningsverkets funktion övervakas med hjälp av Goodwells fjärrövervakningssystem.

  • ÖVRIGA REFERENSER:

    Reningsverk för ett vårdhem i Hajala

    År 2009 byggdes ett gemensamt reningsverk för ett vårdhem och några närbelägna fastigheter.  Objektet utrustades med Goodwells fjärrövervakningssystem.

FÖRETAGET  |  KONTAKTUPPGIFTER